www.worldmedic.com

 
Search
Call center 0-2949-7806
Service Online
Web Site | Webboard | Live Chat | E-mail
 

ซอฟต์แวร์บริหารโรงพยาบาล

ซอฟต์แวร์บริหารห้องจ่ายยาโรงพยาบาล

Welcome to WorldMedic Special Project . Please select !
 

       บริษัท เวิลด์เมดิกได้รับการยอมรับให้จัดทำระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยในสาขาโรคต่างๆ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านประกันสุขภาพของประเทศ นั่นคือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ซึ่งในปี 2550 -2552 นี้ บริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เก็บและบริหารข้อมูลเกี่ยวกับวัณโรค และ เบาหวาน ซึ่งในส่วนของวัณโรคจะมีโรงพยาบาลและศูนย์วัณโรคต่างๆ ทั่วประเทศได้ทยอยทำการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ SmartTB ไว้เพื่อดำเนินการบริหารข้อมูลแล้ว และในส่วนของโรคเบาหวาน (ดูรายละเอียด) เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3 ส่วนคือ ระบบคัดกรองเบื้องต้น (Self Assessment) ระบบคัดกรอง (Screening) และ ระบบลงทะเบียน (Register) โดยทั้ง 3 ระบบ จะแยกตามองค์กรที่จะใช้งาน ส่วนของ Self Assessment นั้นจะพัฒนาสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) หรือ สำนักอนามัย(สอ.) เพื่อคัดกรองเบื้องต้นให้กับคนไข้ตามหมู่บ้านและตำบล เพื่อส่งต่อข้อมูลไปยัง รพ.ชุมชน(รพช) โดยโรงพยาบาลชุมชน และร้านยาคุณภาพจะใช้ซอฟต์แวร์คัดกรอง Screening เพื่อคัดกรองที่มีความละเอียดขึ้นและส่งต่อไปยัง ต้นสังกัดซึ่งเป็นโรงพยาบาลจังหวัดหรือศูนย์ ที่จะบริหารข้อมูลโดย ซอฟต์แวร์ลงทะเบียน (Register)  ทั้งหมดนี้ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการข้อมูลคนไข้วัณโรคและเบาหวานได้อย่างมาประสิทธิภาพ และ การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยจะเป็นการให้การรองรับการรักษาและวางแผนสำหรับการให้บริการผู้ป่วยในเขตต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ ยังเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนระดับชาติ ในการให้การดูแลและรักษาแบบบูรณาการโดยรวมทั้งหมด


กดเพื่อดาวน์โหลดที่นี่

 

โครงการ

องค์กร

รายละเอียด

     
โครงการระบบบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคทั่วประเทศ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)

ดูรายละเอียด
โครงการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานและระบบเบิกเงินสนับสนุนทั่วประเทศ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)

ดูรายละเอียด
ระบบฐานข้อมูลกลางสำนักงานโรคไม่ติดต่อ สำนักงานโรคไม่ติดต่อ ดูรายละเอียด
ระบบฐานข้อมูลการศึกษาโรคเอดส์ในประเทศไทย รพ.ศิริราช ดูรายละเอียด
   
 ข่าวที่น่าสนใจ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
   

วัตถุประสงค์ของการพัฒนา SmartHospital DN

เพื่อให้โรงพยาบาลและสถานีอนามัยต่างๆทั่วประเทศที่ยังไม่มีระบบบริหารจัดการข้อมูลคนไข้และระบบการจ่ายยาตลอดจนระบบการเงิน ได้มีระบบบริหารงานภายในโรงพยาบาล โดยเน้นถึงความสะดวก รวดเร็ว และง่ายในการใช้งาน

เพื่อให้โรงพยาบาลและสถานีอนามัย ประหยัดงบประมาณในการจัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูลคนไข้ และการรักษา  คลังยา และการเงิน โดยระบบซอฟต์แวร์นี้จะพร้อมติดตั้งและใช้งานได้ทันที  พร้อมระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ (SQL Server 2005 Express)

เพื่อให้โรงพยาบาลได้เริ่มใช้การเก็บประวัติคนไข้และข้อมูลอื่นๆ ให้เป็นระบบดิจิตอล เพื่อสะดวกในการค้นหา ถ่ายโอน และนำแสดงออกรายงานได้

เพื่อให้โรงพยาบาลและสถานีอนามัย ได้มีระบบบริหารคนไข้ที่สามารถเชื่อมต่อได้กับระบบซอฟต์แวร์บริหารงานเฉพาะโรค เช่น โรคเบาหวาน วัณโรค ของ สปสช ได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้งส่งออกรายงาน 18 แฟ้มมาตรฐานได้

 

 

SmartOsteo New Edition
ระบบซอฟต์แวร์วิเคราะห์ภาวะโรคกระดูกพรุน สมบูรณ์แบบ
 

สามารถวิเคราะห์ภาวะโรคกระดูกพรุน, ดัชนีมวลกาย BMI ค่าไขมัน %Body Fat
Nomogram นี้เป็นนวัตกรรมที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน เนื่องจากในประเทศไทยยังมีข้อจำกัดเรื่องปริมาณเครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (DXA) ทำให้การวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนในประชากรอาจจะต่ำกว่ามาตรฐาน   Nomogram เป็นการนำอายุ น้ำหนักและผลการตรวจ Quantitative Ultrasound of Calcaneus (QUS) มาใช้ในการคำนวณ ซึ่งตัวแปรเหล่าเกิดจากผลการศึกษาในคนไทย และได้มีการนำไปทดลองใช้แล้วพบว่ามีความแม่นยำสูง ดังนั้นจึงสามารถใช้เป็นเครื่องมืออย่างง่ายในการช่วยคำนวณโอกาสในการเกิดโรคกระดูกพรุนในสตรีไทยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสตรีวัยหมดระดู

 

ระบบซอฟต์แวร์เก็บและบริหารข้อมูลเกี่ยวกับวัณโรค

 


© Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-2008